Regd Office : Link House, 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Secretarial Deptt : Gulab Bhawan, 3rd Floor (Rear Block), 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone : 91-11-30179888, 91-11-30179899
Fax : 91-11-23739475
Email : dswain@jkmail.com