Bengal & AssamMon - Sat 8.00 - 18.00
Sunday CLOSED

Patriot House, 4th Floor, 3,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002

Shareholding Pattern

Shareholding Patterns Link to Download
30-12-2008 Download
31-03-2009 Download
30-06-2009 Download
30-09-2009 Download
31-12-2009 Download
31-03-2010 Download
30-06-2010 Download
30-09-2010 Download
31-12-2010 Download
31-03-2011 Download
30-06-2011 Download
30-09-2011 Download
31-12-2011 Download
30-06-2015 Download
30.06.2021 Download
30.09.2021 Download
31-12-2021 Download
31-03-2022 Download